ADS


Breaking News

กลุ่มบริษัทเอไอเอรายงานผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2561 มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตร้อยละ 22 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 พร้อมเงินปันผลประจำปีเพิ่มร้อยละ 14

ฮ่องกง, 15 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทเอไอเอ (เอไอเอ หรือ บริษัท รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมในรอบ 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก และการเติบโตที่แข็งแกร่งของมูลค่าธุรกิจใหม่ร้อยละ 22 จากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่แล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราการเติบโตจะรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ตามรายละเอียดด้านล่าง
การเติบโตที่แข็งแกร่งของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB)
 • มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ขยายตัวร้อยละ 22 เป็น 3,955 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • เบี้ยประกันภัยใหม่รับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็น 6,510 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB margin) เพิ่มขึ้น 3.7 จุด คิดเป็นร้อยละ 60

ผลกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
 • มีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) 5,298 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13
 • มูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (EV operating profit) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 หรือเท่ากับ 8,278 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับมูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ROEV) เพิ่มขึ้น 110 bps คิดเป็นร้อยละ 16.3

มีสถานะเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่งและมีเงินทุนที่มั่นคง
 • มูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ (EV Equity) เท่ากับ 56.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าธุรกิจเท่ากับ 54.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • เงินกองทุนส่วนเกิน ( Underlying free surplus)  คิดเป็นเป็นมูลค่า 4,945 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13
 • มีเงินสดหมุนเวียนส่วนเกิน (Free surplus) รวม 14.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีเงินโอนจากต่างประเทศสุทธิ (Net remittances)  2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • อัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามพระราชบัญญัติบริษัทประกันชีวิตฮ่องกงของเอไอเอ
  มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 421

เงินปันผลจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
 • เงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 84.80 เซนต์ฮ่องกงต่อหุ้น
  • เงินปันผลรวมทั้งหมด (ยกเว้น เงินปันผลพิเศษ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เป็นมูลค่า  1.14 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น
  • เงินปันผลพิเศษเป็นมูลค่า 9.50 เซนต์ฮ่องกงต่อหุ้น
นายอึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า
เอไอเอ มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมด้วยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงสองหลักในปี 2561 โดยมีมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 คิดเป็น 3,955 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ เรายังมีผลกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีและเงินสดหมุนเวียนส่วนเกินเพิ่มขึ้นร้อยละ 13  ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้สวนทางกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดการเงิน

การดำเนินธุรกิจของเราในประเทศจีนเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมจากการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ร้อยละ 30 และผมยังมีความยินดีที่เราได้รับการอนุมัติการก่อตั้งศูนย์ให้บริการการขายในเมืองเทียนจิน และเมืองฉือเจียจวง ในมณฑลเหอเป่ย นอกจากนี้ ฮ่องกงยังมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ที่เติบโตร้อยละ 24 และมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ที่เติบโตร้อยละ 18 ในประเทศสิงคโปร์ ส่วนมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ในประเทศไทยกลับมามีการเติบโตถึงร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนจากการปรับเปลี่ยนด้านพลังตัวแทน

ช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอก็มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมมากโดยมีการสร้างมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ถึงร้อยละ 26 และปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเอไอเอ มีสมาชิกสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) มากกว่า 10,000 คน สำหรับด้านพันธมิตรธุรกิจ ช่องทางการขายผ่านธนาคารมีอัตราการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) อยู่ที่ร้อยละ 18 โดยเราได้มีพันธมิตรทางธนาคารใหม่ถึง 4 แห่ง ซึ่งรวมถึงธนาคารกรุงเทพ ในประเทศไทย และ เอส เค เทเลคอม (SK Telecom) ในประเทศเกาหลี

คำมั่นสัญญาเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น  Healthier, Longer, Better Lives แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอในการเดินหน้าเป็นหุ้นส่วนชีวิตโดยเน้นไปที่การดูแลสุขภาพเป็นหลักสำคัญ โดยเรามีสมาชิกในโครงการเพื่อสุขภาพมากกว่า 1.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการปรับปรุงแนวทางในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า โดยส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพดีขึ้นอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ยังเป็นผลมาจากรูปแบบธุรกิจที่มีความหลากหลายแข็งแกร่ง  และมีคุณภาพสูง ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการคว้าโอกาสสำคัญๆ ของเรา อันเป็นผลมาจากการผลักดันที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตในระยะยาวทั่วทั้งตลาดประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย

“นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังได้เห็นชอบในการเพิ่มเงินปันผลประจำปีที่สูงถึงร้อยละ 14 ในปี 2561 อีกทั้งยังให้เงินปันผลพิเศษมูลค่า 9.50 เซนต์ฮ่องกงต่อหุ้น หลังจากการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผลเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของเอไอเอ และความมั่นใจที่มีต่อกลุ่มบริษัทเอไอเออีกด้วย”

ยิ่งไปกว่านั้น อัตราส่วน คุณภาพ และความครอบคลุมของธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอไอเอ ที่ดำเนินอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมไปถึงความสามารถในช่องทางการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีใครเทียบได้ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และความสามารถทางนวัตกรรม ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในการคุ้มครองชีวิตและการออมเงินในระยะยาวได้ จากการที่เราช่วยให้พวกเขามีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น

เราก้าวเข้าสู่ปี 2562 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปีของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ด้วยความมั่นใจในภาพรวมของการดำเนินธุรกิจระยะยาวของเรา เอไอเอ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งนี้ ในวาระการดำเนินธุรกิจครบรอบ 100 ปี เราขอยืนยันในการมุ่งมั่นทำตามคำมั่นสัญญาในการส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของเรา

-จบ-

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ
กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชีย แปซิฟิก ทั้งในประเทศฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน และกัมพูชา และเป็นผู้ถือหุ้น 97% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังมีสำนักงานผู้แทนในประเทศเมียนม่า

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 230 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 33 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ 1299 สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

สรุปสาระสำคัญทางการเงิน

จุดเด่นทางการเงิน
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ ยกเว้นกรณีระบุเป็นอย่างอื่น
สิ้นสุดปีปฏิทิน
ณ 31 ธันวาคม 2561
สิ้นสุดปีปฏิทิน
ณ 31 ธันวาคม 2560
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อัตราแลกเปลี่ยนตามจริง
มูลค่าธุรกิจใหม่
มูลค่าธุรกิจใหม่
3,955
3,206
22%
23%
อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่
60.0%
56.0%
3.7 pps
4.0 pps
เบี้ยประกันภัยรับปีแรก
6,510
5,624
15%
16%
รายได้จากการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT)
5,298
4,635
13%
14%
เงินปันผล
เงินปันผลต่อหุ้น (เซนต์ฮ่องกง)
 • สุดท้าย                               
 • ทั้งหมด
84.80
114.00
74.38
100.00
n/a
n/a
14%
14%
เงินปันผลพิเศษ
เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น (เซนต์ฮ่องกง)
 9.50
 n/a
n/a 
n/a 

มูลค่าทั้งหมดธุรกิจ
56,203
52,429
9%
7%

มูลค่าธุรกิจใหม่ของแต่ละประเทศ
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยกเว้นกรณีระบุเป็นอย่างอื่น
ปิดปีปฏิทิน 12 เดือน
ณ 31 ธันวาคม 2561
ปิดปีปฏิทิน 12 เดือน
ณ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าธุรกิจใหม่


มูลค่าธุรกิจใหม่
อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่
เบี้ยประกันภัยรับปีแรก
มูลค่าธุรกิจใหม่
อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่
เบี้ยประกัน
ภัยรับปีแรก
เปรียบเทียบกับช่วงเดียว กันของปีก่อน
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
อัตราแลกเปลี่ยนตามจริง
ฮ่องกง
1,712
62.0%
2,697
1,384
53.7%
2,493
24%
24%
ประเทศไทย
447
73.1%
611
381
73.4%
519
12%
17%
สิงคโปร์
357
65.4%
547
297
69.7%
426
18%
20%
มาเลเซีย
247
63.8%
382
215
62.5%
340
8%
15%
จีน
965
90.5%
1,067
725
83.1%
873
30%
33%
ตลาดอื่นๆ
435
35.8%
1,206
395
39.9%
973
13%
10%
ผลรวมย่อย
4,163
63.2%
6,510
3,397
59.4%
5,624
21%
23%

ปรับปรุงเพื่อสะท้อนให้เห็นส่วนที่เพิ่มขึ้นของเงินสำรองและความต้องการเงินทุนของฮ่องกง

(56)
    
n/m

n/m

 


(61)

n/m

n/m

n/m

n/m

มูลค่าหลังหักภาษีของค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้จัดสรร

(152)

n/m

n/m

(130)

n/m

n/m

n/m

n/m
ยอดรวม
3,955
60.0%
6,510
3,206
56.0%
5,624
22%
23%

หมายเหตุ
 1. ตัวเลขทั้งหมดเป็นการบันทึกตามความเป็นจริงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามจริงในรอบปี เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (CER) คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่เฉลี่ยของปีปฏิทิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปีปฏิทิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  นอกเหนือจากงบดุลที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 2. การเปลี่ยนแปลงเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปี สอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดปีปฏิทิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
 3. มูลค่าธุรกิจใหม่คิดตามประมาณการที่สามารถปรับใช้ได้ เวลาขาย และก่อนหักส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม มูลค่าธุรกิจใหม่ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในปีปฏิทิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในปีปฏิทิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 27 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 22 ล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับ
 4. มูลค่าธุรกิจใหม่รวมธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันภัยรับปีแรกและอัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ไม่รวมธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) แสดงหลังจากหักส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
 6. อัตราการเติบโตของเงินสดสำรองสำหรับใช้จ่าย มาจากการคำนวณโดยเปรียบเทียบส่วนที่หักไปจำนวน 263 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปิดปีปฏิทิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของจำนวนเงินสดสำรองตามที่กำหนด เพื่อใช้สำหรับการควบรวมธุรกิจสาขาย่อยของ เอไอเอ เกาหลี
 7. มูลค่าเงินปันผล 1.14 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น ของปีปฏิทิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่ได้รวมผลตอบแทนพิเศษในเดือนที่เพิ่มขึ้นในปีบัญชี เนื่องจากการเปลี่ยนการปิดปีงบประมาณ
 8. ฮ่องกงหมายถึงการดำเนินงานในประเทศฮ่องกงและมาเก๊า สิงคโปร์หมายถึงการดำเนินงานในประเทศสิงคโปร์และบรูไน และตลาดอื่นๆ หมายถึงการดำเนินงานในประเทศออสเตรเลีย (รวมนิวซีแลนด์) กัมพูชา อินโดนีเซีย เกาหลี ฟิลิปปินส์  ศรีลังกา ไต้หวัน เวียดนาม และอินเดีย ผลจากการร่วมทุนในประเทศอินเดียได้บันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เกิดความชัดเจน เบี้ยประกันภัยรับรวม เบี้ยประกันภัยใหม่รับปีแรก และมูลค่าธุรกิจใหม่จึงไม่รวมส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย
 9. ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทเอไอเอในรายงานนี้เป็นรายละเอียดเอกสารทางการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และข้อมูลประกอบมูลค่าหุ้นของบริษัทประกันชีวิตของปีปฏิทิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น