ADS


Breaking News

กสอ. พัฒนา “ไทยเด่น” ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบกากกาแฟ แนะนำในรายการว๊าว! แหวน แหวน

     นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติต้อนรับ แหวนแหวน -ปวริศา เพ็ญชาติ ร่วมชมและถ่ายทำรายการว๊าว ! แหวน แหวน เพื่อแนะนำการพัฒนาเครื่องเคลือบเซรามิค “ศิลาดล” อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น “เครื่องเคลือบกากกาแฟ” ที่สอดรับกับวิถีของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองกาแฟและเครื่องเคลือบเซรามิค ผลิตภัณฑ์หนึ่งใน Product Hero 77 ผลิตภัณฑ์ 77 จังหวัด ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากลหรือ “โครงการไทยเด่น” ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การส่งเสริมและพัฒนารูปลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัย และช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ทางช่องอัมรินทร์ทีวี เวลา 9.00-9.30 น.
     โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือ “โครงการไทยเด่น” เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ พร้อมจัดอบรมเสริมศักยกภาพ เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนผ่านสินค้าชุมชนในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยการสร้างสรรค์เป็นสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่สืบสานจากวัฒนธรรมท้องถิ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำพื้นถิ่นของจังหวัด เป็นสินค้าที่สื่อถึงพื้นถิ่นและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด พร้อมสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้