ADS


Breaking News

“TEAMG” ลงนามรับจ้างเป็นที่ปรึกษาของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-คลองใหญ่

บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ เบิกฤกษ์รับงานปีหมูทองโดยล่าสุด “ชวลิต จันทรรัตน์” ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ชุมทางศรีราชา-ระยอง และ มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ โดยมีผู้ว่าจ้างเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซี่งขอบเขตงานเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์ ปริมาณความต้องการด้านการขนส่ง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้บริหารขยันรับงานตุนแบ็คล็อกแบบนี้นักลงทุนสบายใจหายห่วงได้เลย....