ADS


Breaking News

ธนาคารไทยพาณิชย์แต่งตั้ง 4 ผู้จัดการใหญ่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์กรเติบโต เพื่อเร่งภารกิจ SCB Transformation ให้เสร็จสมบูรณ์

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภารกิจ Transformation ที่ได้เริ่มดำเนินการ “กลับหัวตีลังกา” ตั้งแต่ต้นปี 2018 โดยเน้นการผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและสมดุลใน 5 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1. Lean the Bank 2. Digital acquisition 3. Data capabilities 4. New growth 5. Bank as a platform ได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในส่วนของการลงทุนทางเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ในการที่จะทำภารกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จ องค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานในลักษณะ Agile Organization  รวมถึงบทบาทหน้าที่ในทุกระดับที่จะต้องทำงานรูปแบบใหม่เพื่อดึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไปแล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของธนาคาร
     ภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานทุกภาคส่วน รวมถึงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ เป็นหน้าที่หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้นำเสนอแยกตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ออกเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบันและผลักดันภารกิจ Transformation ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กัน เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี 2020 ตามที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้”
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงตำแหน่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว SCB Transformation เพื่อเตรียมตัวสำหรับธุรกิจธนาคารในอนาคต และแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ 4 ท่านเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งให้นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ นายอรพงศ์ เทียนเงิน และดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ เป็นผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

     ทั้งนี้ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

------------------
รูปที่ 1
  1. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
  2. นายอรพงศ์ เทียนเงิน
  3. ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์
  4. นายสารัชต์ รัตนาภรณ์
รูปที่ 2
  1. นายสารัชต์ รัตนาภรณ์
  2. นายอรพงศ์ เทียนเงิน
  3. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
  4. ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์