ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชนที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมสมาคมแพทย์ผิวหนังฯประจำปี  2562  โดยได้ดำเนินโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน เพื่อออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ เริ่มต้นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มออกตรวจตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00.และจัดบรรยายให้ความรู้ในเวลา 13.00-15.00 . จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังต่าง ๆ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-  716-  6857