ADS


Breaking News

ขอเชิญองค์กรธุรกิจไทยเข้าร่วมประกวดรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562

กรุงเทพฯ – 21 มกราคม 2562 – นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญองค์กรธุรกิจไทยเข้าร่วมประกวดรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019”  สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 ในสาขารางวัลตามความเป็นเลิศ
รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” คือรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีทั้งสิ้นรวม 30 รางวัล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม 16 ประเภท
2. รางวัลตามความเป็นเลิศ 14 ประเภท (เรียนเชิญองค์กรของท่านส่งผลงานเข้าประกวด)

โดยรางวัลตามความเป็นเลิศ ที่คัดเลือกนั้น แบ่งเป็นสาขาดังนี้
1. BEST NETWORK PROVIDER OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้บริการด้านระบบเครือข่ายที่ดีที่สุดแห่งปี ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ
2. CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน
3. CSR OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
4. CUSTOMER FOCUS AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร
5. DIGITAL INITIATIVE COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน หรือการให้สินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าที่มีความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ
6. FAST-GROWING COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาหรือพลิกฟื้นจากผลดำเนินการขาดทุนมาสู่ผลดำเนินการกำไรในเวลารวดเร็ว
7. MOST POTENTIAL AWARD รางวัลสำหรับองค์กรทุกขนาด ไม่ว่าเล็ก กลางหรือใหญ่ ที่มีแนวโน้มทางธุรกิจที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงาน นวัตกรรม การบริการ และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง
8. MOST ADMIRED AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีตราสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค
9. OUTSTANDING AWARD รางวัลองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น ทั้งด้านผลประกอบการ ด้านนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการลูกค้าเป็นที่ยอมรับ
10. RISING STAR OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมาไม่นาน แต่มียอดขายและกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด
11. TOP BUSINESS STRATEGY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
12. TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองคก์รธุรกิจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
13. TOP MANAGEMENT AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้างผลประกอบการที่โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม

คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” นี้ เพื่อยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลในประเภทต่าง ๆ อย่างรอบคอบและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยจะเป็นการสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย จึงขอเชิญชวนองค์กรไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันให้มาก ๆ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นเวทีสร้างความโดดเด่น สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับองค์กร”
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
คัดเลือกผู้ประกอบการ 16 กุมภาพันธ์ –  4 มีนาคม 2562
วิธีการสมัครเข้ารับคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thebusinessplus.com
หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งเอกสารทางอีเมล์ที่ businessplus@arip.co.th
กำหนดการจัดงาน และมอบรางวัล
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ
ประธานในพิธี
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

เกี่ยวกับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019”
คือรางวัลซึ่งมอบให้กับองค์กรในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยการคัดเลือกสุดยอดองค์กรในแต่ละสาขาตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งวัดผลทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมขององค์กร เพื่อส่งเสริมการยกระดับการประกอบธุรกิจของไทยให้พัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน
งานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation Challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ” ความสำเร็จขององค์กรในยุคแห่งนวัตกรรม คัดสรรที่สุดขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา อาทิ ธนาคาร ประกันภัย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผลิต ยานยนต์ อาหาร เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เออาร์ไอพี  จำกัด (มหาชน)

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-642-3400 ต่อ 3200 โทรสาร 02-641-2331