ADS


Breaking News

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย นำเสนองานวิจัยเชิงนโยบาย ยกระดับอาชีวศึกษา ยกระดับประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) (คนที่ 3 จากซ้าย)     ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง” และงานเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “ยกระดับอาชีวศึกษา ยกระดับประเทศไทย” เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบอาชีวศึกษาไทย ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะ  สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิเคราะห์นโยบาย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (คนที่ 3 จากขวา) ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง “พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Upgrading Skills, Upgrading Thailand)”
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง ยกระดับทักษะแรงงาน เพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ฉบับเต็ม สามารถติดตามได้ที่ www.fit.or.th หรือรับชมบันทึกงานนำเสนองานวิจัยได้ที่ Facebook page: Future Innovative Thailand Institute