ADS


Breaking News

เอไอเอ ประเทศไทย ยืนหยัดเคียงข้างชาวใต้ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ส่งผลให้หลายจังหวัดทางภาคใต้ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พลานามัย ความปลอดภัยและความเดือดร้อนทางการเงินต่อประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว เอไอเอ ประเทศไทย ห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้ นอกจากเอไอเอจะส่งถุงยังชีพกว่า 1,000 ถุงให้กับพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยแล้ว เอไอเอยังได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช  และสตูล โดยมาตรการช่วยเหลือมีดังนี้

  1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 จะขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน

  1. ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ และดอกเบี้ย
สำหรับกรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 และมีการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน

  1. ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยงวดวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562โดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) และมาชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระเบี้ยดังกล่าว

  1. ออกกรมธรรม์เล่มใหม่ให้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
ในกรณีที่เล่มกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายเนื่องจากวาตภัยดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยสามารถขอออกเล่มกรมธรรม์ใหม่ได้ โดยการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม “ใบแจ้งกรมธรรม์สูญหายและขอใบแทนกรมธรรม์” พร้อมระบุรายละเอียดการสูญหายด้านท้ายแบบฟอร์ม เช่น กรมธรรม์ประกันภัยถูกน้ำท่วมเสียหายหรือชำรุด ทั้งนี้ ไม่ต้องแนบบันทึกประจำวันแจ้งเรื่องเอกสารสูญหายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกท่าน และเราพร้อมยืนเคียงข้างเพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน โดยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถติดต่อ AIA Call Center 1581 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง