ADS


Breaking News

กสทช. กทปส. ร่วมกับ ITU และ NECTEC จัดอบรม “IoT Platform and Application Development in Thailand” เพื่อการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ในกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IoT Platform and Application Development in Thailand”  โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ashish Narayan, Program coordinator ITU Regional office for Asia & the Pacific (คนกลาง) ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก Head of Center for Cyber-Physical Systems (NECTEC) (คนที่ 3 จากขวา) และ Mr. Shi Xiaoguang CAICT China (คนที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของนักวิจัยและผู้รับทุนของ กทปส. ให้ไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล และสามารถสนับสนุนนโยบาย Smart City ของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้