ADS

ADS

Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีกล่าวรายงานการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ, คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณกฤษกร เตชะวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิ, เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน และอาสาสมัคร ร่วมแจกจ่ายข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนที่มารอรับ โดยมีพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัครูพ่าย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพิธีฯ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย  กรุงเทพฯ 
ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯ ได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่เครื่องอุปโภค-บริโภคที่นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

     คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า “ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชน ก่อตั้งโดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในกรุงเทพ จากความเลื่อมใส่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ไต้ฮง มาเป็นเวลา 108 ปีแล้ว เริ่มจากการช่วยเหลือเก็บศพไร้ญาติของคณะเก็บศพไต้ฮงกง ได้ดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์มาเป็นลำดับ และขยายต่อเนื่องมาเป็นงานสังคมสงเคราะห์ และงานบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ไม่เลือกเพศและวัย ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย และการศึกษา มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ  คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 

ประเพณีทิ้งกระจาด เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และงานสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญและเป็นงานบุญประเพณีที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปีเป็นเวลานานกว่า 100 ปีแล้ว โดยการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ แล้วนำมาแจกจ่ายเป็นทานให้แก่ผู้มารอรับ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้มารับของแจกทานหลายหมื่นคน และอีกทั้งได้จัดมอบให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง  ในปี 2561 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด รวม 3 แห่งด้วยกัน  คือ 

1. ศาลเจ้าไต้ฮงกง สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสมุทรสาคร 
2. คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา และ 
3. ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ในวันนี้
    รวมงบประมาณงานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2561 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)”

     พร้อมปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในวันนี้ โดยพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดงานฯ กล่าวขอบคุณประธานกรรมการและคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการจัดงาน พร้อมอวยพรให้การจัดงานประสบผลสำเร็จไปด้วยดี  และกล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมสละทรัพย์บริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลในครั้งนี้ 

***************************