ADS


Breaking News

งาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” Food Valley ที่สุดของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร

จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป กิจกรรมย่อยการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร  จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานร่วมด้วย นาง ธัญธิตา ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
              นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบัน ผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งที่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ล้วนแต่มีคุณภาพและราคาถูก อีกทั้งยังแฝงด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนโคราช ซึ่งในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาจะมีสินค้าของดีของเด่นแตกต่างกันไป กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมายังขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าและ ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และนั้นอาจจะส่งผลในด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงขาดการสร้างเครือข่ายในอนาคต จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมากในการดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก จังหวัดนครราชสีมา  จึงดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยดำเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ผู้อยู่ในวัยแรงงาน และผู้ประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ นวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัล กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม พลังงานทดแทน กิจกรรมย่อยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน กิจกรรมย่อยการบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง กิจกรรมพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่แปรรูปและไม่แปรรูป กิจกรรมย่อยส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เคหกิจการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” จัดขึ้น  ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมา