ADS


Breaking News

ผส. พรัอม เพื่อวัยเกษียณสู่วัยเก้าสิบได้อย่างสบายๆ

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการ “พัฒนาบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ความรู้ด้านงานวินัย และสู่วัยเกษียณอย่างมีสุข” ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อมุ่งองค์กรเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
      นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ดีวารี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรม พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้ความรู้ด้านงานวินัยของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการรับรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และนำไปสู่ความร่วมมือ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรกรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริหารจัดการและการดำเนินงานในภาพรวมของกรมฯ ร่วมกันต่อไป อีกทั้งให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจและมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๒๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นตรงต่ออธิบดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุทั่วประเทศ ซึ่งระหว่างการอบรมทั้ง ๓ วันวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความรู้ด้านงานวินัย” และเทคนิค “กินอยู่อย่างไรให้ยั่งยืน” เพื่อวัยเกษียณสู่วัยเก้าสิบได้อย่างสบายๆ 
      ทั้งนี้ การอบรมให้ความรู้ตามโครงการ ดังกล่าว ได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดกรมเป็นอย่างดียิ่ง  เป็นการแสดงพลัง อันจะนำพาให้องค์กรเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป