ADS


Breaking News

กรมกิจการผู้สูงอายุ ร้าน My Mom "รสชาติอาหารฝีมือแม่"

     วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้คณะผู้แทนจากช่อง Nation TV เข้าสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึง ร้านอาหาร My Mom ดำเนินการโดยศูนย์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อให้ลูกหลานตระหนักในความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ จากสโลแกนของร้าน My Mom "รสชาติอาหารฝีมือแม่" ณ ศูนย์บริการข้าราชการบำนาญลูกประชาบดี ชั้น ๕ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์