ADS

ADS

Breaking News

ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งใหญ่ ปี ๒๕๖๑ ป้องกันไม่ให้ของปลอมเวียนกลับมาขายในตลาดได้อีก

คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังหน่วยปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจัดพิธีประชาสัมพันธ์และทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครั้งใหญ่ ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,374 ล้านบาท
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561ได้เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน โดยในปีนี้มีจำนวนของกลางที่รวบรวมจากทั่วประเทศทั้งสิ้น 2,101,347 ชิ้น มูลค่ารวม 1,374 ล้านบาท ซึ่งมาจากของกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 187,332 ชิ้น ของกลางจาก กรมศุลกากร จำนวน 1,732,965 ชิ้น และของกลางจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 181,050 ชิ้น ประกอบด้วย เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ แผ่นซีดี/วีซีดี แว่นตา เครื่องสำอาง หมวก และผ้าห่ม เป็นต้น
“สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เป็นของผิดกฎหมายจะต้องนำมาทำลายอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหล่านี้กลับมาหมุนเวียนขายในตลาดหรือใช้ได้อีก ของละเมิดบางรายการเป็นอันตรายโดยสภาพ ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภค การทำลายของกลางฯ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปราบปรามที่จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลก (TRIPS) หรือ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลับไปสู่ท้องตลาด หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ” รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) กล่าว