ADS


Breaking News

เชิญพ่อค้าแม่ค้าและผู้สนใจ ร่วมจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง ในงาน "ตานก๋วยสลากจาวเหนือ"

ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ กรุงเทพฯ

     จองบูทและรับฟังคำชี้แจง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ