ADS


Breaking News

ประเพณีตานก๋วยสลาก ครั้งที่ ๕๕ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ จาวเหนืออบอุ่นใจ๋ อุทิศบุญใหญ่ ให้บรรพบุรุษ

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ - สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย พุทธบริษัทชาวเหนือ  ร่วมกับสหธรรมิก สหภูมิพระภิกษุสงฆ์ชาวเหนือ และสมาคม ชมรม กลุ่มต่าง ๆ ในภาคเหนือ ที่มาอาศัย อยู่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล จัดงาน “ประเพณีทำบุญตานก๋วย-สลาก” ครั้งที่ ๕๕  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

     ตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ประจำปี ตามประเพณีของภาคเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองของลูกหลาน ญาติพี่น้องและครอบครัว ประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากประจำปี ๒๕๖๑  ที่ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง โดยคณะทำงานพุทธบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดงานตานก๋วยสลากขึ้น ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นเครื่องหมายความกตัญญูกตเวทีตามประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ และเพื่อส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แสดงออกถึงความสามัคคี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามประเพณีสืบไป
     คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงานประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากนั้น เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ ตามประเพณีของภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี     เป็นประเพณีที่ชาวเหนือ แสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “ก๋วยสลาก” ซึ่งก่อนที่จะถึงวันงานตานก๋วยสลาก ทางภาคเหนือจะเรียกว่า วันดา ชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แล้วนำมาจัดใส่ในก๋วยสลาก มัดปากให้เรียบร้อย  จากนั้นเหลาไม้ไผ่เป็นก้านเล็กๆสำหรับเป็นยอดก๋วยสลาก เพื่อเสียบธนบัตรตามความศรัทธา ชาวบ้านแต่ละคนจะนำก๋วยสลากของตนไปรวมกันที่วัดเพื่อทำพิธีทางศาสนา จากนั้นจะมีการสุ่มแจกสลากให้กับพระแต่ละรูป โดยที่ไม่มีใครทราบว่าในตานก๋วยสลากนั้นมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง พระรูปใดจับได้ตานก๋วยสลากของใครก็จะเรียกชื่อเจ้าของตานก๋วยสลากนั้นออกมารับศีลรับพร และกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว การจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก มีวัตถุประสงค์หลายส่วน อันได้แก่ ตานก๋วยสลากเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้ว , ตานต้นสลากโชค เพื่อสะสมบุญบารมีให้แก่ตนเอง ลูกหลาน และครอบครัว , แสดงมุทิตาจิตทุน การศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ , เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอุทกภัยและวาตภัย , เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวเหนือที่จากบ้านมาและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะพูดจาทักทายกันสร้างความสนิทสนม และความสมัคร-สมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในกลุ่มของพี่น้องชาวเหนือ เพื่อให้เป็นพลังในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป , เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวเหนือ , เพื่อช่วยกัน จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและเป็นหลักธรรมในการสอนให้คนรู้จักความกตัญญูกตเวทีและมีจิตใจที่ดีในการทำความดีต่อไป โดยภายในวันที่ ๖ และ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกกรรมหลายหลาก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมทั้งหลาย อันได้แก่ การแต่งดาต้นก๋วยสลาก การถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร , พิธีตานก๋วยสลาก , ขบวนแห่ทั้ง ๙ จังหวัด , การประกวดและจัดนิทรรศการวัตถุมงคลภาคเหนือ , การประกวดคนงามเมืองเหนือ, การประกวดงามแต้งามว่า การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองภาคเหนือ เป็นต้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่พี่น้องชาวเหนือเรามาร่วมทำบุญกันในงานประเพณีตานก๋วยสลาก ครั้งที่ ๕๕ นี้ เพื่อส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แสดงออกถึงความสามัคคี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามประเพณีสืบไป ”
     คุณดร. อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ อุปนายก สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ สำหรับ ประเพณีตานก๋วยสลาก ครั้งที่ ๕๕ นี้  สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย ได้เพิ่มช่องทางในการทำบุญให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเตรียมก๋วยสลาก จึงได้มีการจำหน่ายก๋วยสลากทั้งภายในวัด และสั่งจองผ่านระบบออนไลน์ในเพจเฟสบุ๊คสมาคมชาวเหนือ หรือไลน์แอดสมาคมชาวเหนือ สำหรับท่านใดที่จองผ่านระบบออนไลน์ สามารถมารับก๋วยสลากได้ที่กองอำนวยการในวันงาน ซึ่งก๋วยสลากที่จองผ่านทางออนไลน์นั้น มีตั้งแต่ก๋วยเล็ก  จำหน่ายในราคา ๓๐๐ บาท , ก๋วยกลาง จำหน่ายในราคา ๕๐๐ บาท , ก๋วยใหญ่  จำหน่ายในราคา ๑,๐๐๐ บาท, ต้นสลาก ขนาดเล็ก จำหน่ายในราคา ๕,๐๐๐ บาท , ต้นสลาก ขนาดกลาง จำหน่ายในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท , ต้นสลาก ขนาดใหญ่ จำหน่ายในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากการสั่งจองก๋วยสลากออนไลน์แล้ว ยังมีการร่วมทำบุญออนไลน์สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลากอีกด้วย”

     คุณโสภณ ศรชัย ตัวแทนพุทธบริษัทชาวเหนือ กล่าวว่า “กิจกรรมทางศาสนพิธี ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ , ถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐๖ ทุน และในวันที่  ๗  ตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการเทศนาธรรม อานิสงส์ตานก๋วยสลาก , ถวายต้นสลากแด่พระสงฆ์”

     คุณสุภาทิพย์ ทิพย์วรรธนะ ปฏิคม สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “นอกจากกิจกรรมทางศาสนพิธีแล้ว ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ อันได้แก่ การดาต้นสลากที่พี่น้องชาวเหนือ จะได้มีโอกาสร่วมทำบุญ พบปะสร้างความสามัคคี , การประกวดโฆษก ปากม่อ คอมื่น โดยการค้นหาโฆษกที่มีความสามารถในการพูดเชิญชวนให้คนมาร่วมบุญในจังหวัดของตน เพื่อชิงรางวัลต่างๆ จากสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย , การประกวดงามแต้งามว่า  กิจกรรมการประกวดหนุ่มหล่อสาวงาม ที่สร้างความสุขสนุกสนาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงใหลในวัฒนธรรมของภาคเหนือสามารถเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงสายสะพายจากสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย , การประกวดคนงามเมืองเหนือ โดยค้นหาสาวงามเพื่อชิงเงินรางวัล และสายสะพายจากสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย , การประกวดวัตถุมงคลมงคลภาคเหนือ เพื่อรับโล่ห์รางวัล และใบรับรองวัตถุมงคลที่ถูกต้อง มีที่มาชัดเจน จากสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองภาคเหนือ ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและ กิจกรรมต่างๆ  ผ่านช่องทางเฟสบุคสมาคมชาวเหนือ หรือไลน์แอดสมาคมชาวเหนือ
     สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย และพุทธบริษัทชาวเหนือ ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวเหนือทุกท่าน เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญตานก๋วยสลาก ครั้งที่ ๕๕ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘ : ๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘ : ๐๐ - ๑๖ : ๐๐ น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครกิจกรรม การประกวดวัตถุมงคลภาคเหนือ  , การประกวดคนงามเมืองเหนือ , การประกวดงามแต้งามว่า และ การประกวดโฆษก ปากม่อ คอมื่น  เพื่อชิงรางวัลมากมาก อาทิ เช่น
- การประกวดวัตถุมงคลภาคเหนือ  เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ , ใบCertificate  จากสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นพระไทยแท้ , รางวัลพระยอดนิยม จากยอดไลค์ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สมาคมชาวเหนือ
-การประกวดคนงามเมืองเหนือ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศคนงามเมืองเหนือ ,  ชิงรางวัลสายสะพายคนงามเมืองเหนือจากสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย , ชิงรางวัลขวัญใจมหาชนคนงามเมืองเหนือจากยอดไลค์ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สมาคมชาวเหนือแห่ง
-การประกวดงามแต้งามว่า เพื่อชิงรางวัลสายสะพายงามแต้งามว่าจากสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย
- การประกวดโฆษก ปากม่อ คอมื่น  เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ , ชิงรางวัลขวัญใจมหาชนโฆษก ปากม่อ คอมื่น ตัดสินจากยอดไลค์ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สมาคมชาวเหนือ
     ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทาง Facebook สมาคมชาวเหนือ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ ๐๘๘-๕๐๔-๕๐๐๐ และยังสามารถร่วมติดตามข่าวสาร การถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆผ่านทาง Facebook สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ตลอดจนถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้กำลังใจและร่วมตัดสินกิจกรรม การประกวดวัตถุมงคลภาคเหนือ,การประกวดโฆษก ปากม่อ คอมื่น , การประกวดคนงามเมืองเหนือ, การประกวดงามแต้งามว่า ผ่านทาง Facebook สมาคมชาวเหนือ (https://www.facebook.com/chawnuer/)