ADS


Breaking News

สยามลวดเหล็กฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องครบทศวรรษ

มร. ชอง เป๊ก ฮุง (ยืนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด นำคณะพนักงาน เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 10 (นับตั้งแต่ปี 2552 – 2561) ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ให้เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ และการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร