ADS

ADS

Breaking News

กรมกิจการผู้สูงอายุ คึกคัก งานมหกรรม Thailand Social Expo ๒๐๑๘

     วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม Thailand Social Expo ๒๐๑๘ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.), นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าว เป็นงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่กระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านสังคมกว่า ๙๐ หน่วยงาน จัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ Hall ๕ - ๘ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
     ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินเยี่ยมชมโซนจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุภายในที่อยู่อาศัย ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยในส่วนของโซนเมืองปันสุข ๔.๐ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ปรับบ้านเพื่อผู้สูงวัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธรรมะอารมณ์ดี พระมหาวีรพล วีรญาโณ, การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ โดย Young Happy และลีลาคาราโอเกะ โดยกรมประชาสัมพันธ์ และในส่วนของเวทีกลางนั้น มีกิจกรรมเสวนา “สังคมสูงอายุ สู่ระเบียบวาระแห่งชาติ” ซึ่งมีวิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนาด้วย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการและสื่อมวลชน รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และนายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการเดินแฟชั่นโชว์ผู้สูงอายุ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากกรมหม่อนไหม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในงานอีกมากมาย ซึ่งจะจัดถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
     นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรานำเสนอเรื่องของเมืองที่เป็นมิตรของผู้สูงอายุ การทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ชุมชนมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือครอบครัว เรามีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในระดับตำบล ซึ่งเราก็นำมานำเสนอถึงตำบลที่ประสบความสำเร็จ
     มองว่าในความสำเร็จของการทำงานด้านผู้สูงอายุ บ้าน วัด โรงเรียนมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข เพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมต่างพยายามให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ตอนนี้เราจำลองชุมชนที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เราสมมุติว่า ว่า โซนนี้คือ เมืองๆ หนึ่ง เรียกว่า เมืองผู้สูงอายุ 4.0 เราพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเข้ามาดูบูธของกรมกิจการผู้สูงอายุ จะเห็นได้เลยว่าสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลย โดยจำลองโรงเรียนผู้สูงอายุ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ตลาด ชุมชน พื้นที่สร้างสรรค์ และไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น

     ทำอย่างไรให้สูงอายุพึ่งตนเองได้ ก็ส่งเสริมเรื่องอาชีพ ณ วันนี้ ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ แต่เป็นพลัง และเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้สูงอายุเราต้องให้โอกาสท่าน เพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุถึง ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะไม่เป็นภาระ ท่านจะเป็นพลังของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมต่างๆ จะมาช่วยให้ผู้สูงอายุ ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
     อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวต่อไปว่า “ไฮไลท์ของงานเราตั้งชื่อ เมืองปันสุข 4.0 เราฝันว่าจะมีเมืองแบบนี้ให้ทั่วประเทศ ผู้สูงอายุ จะมีความสุขเมื่อได้เข้ามาที่นี่ นวัตกรรม เด่นๆ ตอนนี้เน้นไปที่คนติดเตียงก็จะมีที่ยกตัว ปกติผู้สูงอายุเราต้องช่วยกันหามเพื่อลุกขึ้นมาหรือเพื่อเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่นั่งสอดไปที่ตัวและยกขึ้น นำขึ้นวีลแชร์ หรือเช่น เตียงนอน ถ้าสูงเกิน ก็จะขึ้นไม่สะดวก หรือก๊อกน้ำก็ต้องให้ต่ำลง เดี๋ยวนี้บางท่านก้มตัวไม่ได้ก็มีที่ใส่กางเกง ห้องน้ำจะมีแยกพื้นที่เปียกและแห้ง

     ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทางรัฐบาลเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เรานำทะเบียนเหล่านี้ มาพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ว่า ผู้สูงอายุเหล่านี้อาจจะขาดโอกาส และไม่ได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ จะมีเบี้ยให้ เพื่อให้ดำรงชีวิตได้

     ประการที่สองอยากให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัว ถ้าบ้านที่อยู่อาศัยไม่สมบูรณ์กรม ฯ ก็ไปปรับที่อยู่อาศัย เพราะจากสถิติผู้สูงอายุ เกิดอุบัติเหตุในบ้านค่อนข้างมาก ตอนนี้เรานำเสนอเรื่องบ้านมาตรฐานสำหรับผู้สูงอายุ เช่นมีราวจับ หรือมีส้วมนั่งที่ไม่ใช่นั่งยอง

     โดยเฉพาะปัจจุบันมีผู้สูงอายุประเภทติดเตียงอยู่แสนกว่าคน เราพยายามทำให้ผู้สูงอายุติดเตียงน้อยลง ในวันนี้เรานำเสนอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เขาทำงานประสบความสำเร็จมานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่าง ว่า ให้มีพื้นที่ดีดีที่ผู้สูงอายุสามารถมาทำงานร่วมกันเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุ

     จากเดิมอยู่บ้าน ออกมาจากบ้านให้มีกิจกรรมและ เมื่อมีกิจกรรม ณ ปัจจุบันมีอาชีพด้วย หลายๆ ท่านเดี๋ยวนี้มีอาชีพเพิ่มขึ้น ไม่ต้องพึ่งลูกหลาน
     ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่เกือบสองแสนคน เราพยายามส่งเสริมนักบริบาลชุมชนให้เข้าไปดูแล เราอยากให้ผู้สูงอายุ อยู่กับบ้าน อยู่กับชุมชน อยู่กับครอบครัว ไม่อยากให้ไปอยู่สถานสงเคราะห์
     “ประการสำคัญ ในวัยอื่นๆ ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต คือต้องดูแลทุกช่วงอายุ ขอเชิญชวน บูธที่ 15 หน้าเวทีกลาง เรามีบริการมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องการให้นำสิ่งนี้ไปใช้นำชุมชน” นางธนาภรณ์ กล่าวท้ายสุด