ADS

ADS

Breaking News

หน่วยงานราชการในท้องถิ่นและจิตอาสาซีพีเอฟ รวมพลังจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”m

หน่วยงานราชการในท้องถิ่น  จิตอาสาซีพีเอฟ และชุมชนในพื้นที่ ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86  พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 2 ล้านตัวถวายเป็นพระราชกุศล  ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชายเลนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยสถานประกอบการ โรงงาน และฟาร์มทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าชายเลนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  
โครงการส่งเสริมสุกรขุนพังงา  กระบี่ กิจการสุกรภาคใต้ เขต 3  สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา อาทิ  สำนักงานประมง ตำรวจภูธร สำนักงานปศุสัตว์ สภาเกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียน และ ชุมชนบางพัตร จัดกิจกรรม "โครงการซีพีเอฟ ร่วมปล่อยลูกสัตว์น้ำ คืนทะเลอันดามัน”  ปล่อยลูกพันธุ์กุ้ง 1 ล้านตัว ลูกพันธุ์ปูดำ 1 ล้านตัว และลูกพันธุ์ปลา 1 หมื่นตัวคืนสู่ทะเล บริเวณชุมชนบางพัตร ต.เกาะเคี่ยม จ.พังงา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร จัด”กิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่” ณ  สวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร จำนวน 400 ต้น ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นและไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นกันเกรา  ต้นนนทรี ต้นประดู่ ต้นอินทนิล และต้นมะค่า เช่นเดียวกับฟาร์มศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่จำนวน 1,200 ต้น มีทั้งต้นสัก ต้นแคนา ต้นยางนา และต้นประดู่

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกศรีราชา ร่วมกิจกรรมกับหน่วยราชการและสถานศึกษาใกล้เคียงปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ  500 ต้น ภายในพื้นที่กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และร่วมปลูกป่าในกิจกรรม “โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณข้างสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ด้านศูนย์วิจัยการเลี้ยงกุ้งและเทคโนโลยีชีวภาพ(ยี่สาร) ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามและชุมชนในพื้นที่  ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณสองข้างทางริมถนนทางหลวง