ADS


Breaking News

เกษตรฯ ร่วมใจ 11 หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ชวนคนรักต้นไม้ปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สืบสาน “ศาสตร์พระราชา”

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งถือเป็นโครงการที่สร้าง  ความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ที่ทุกฝ่ายตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริไปเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทำให้ป่าต้นน้ำได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้ให้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 และเป็นการน้อมนำแนวคิด “สร้างความชื้นสัมพัทธ์     ในอากาศ สืบสานศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการเพิ่มโอกาสให้เกิดฝน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้น และ   มีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมกับการสร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนการปลูกป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และไม้ยืนต้น บริเวณหัวไร่ปลายนา และยังเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต การใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน ที่สำคัญโครงการนี้เป็นการฟื้นฟูทาให้ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม
การดำเนินการในโครงการฯ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
- กิจกรรมพิธีเปิด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น          ณ บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 5 ภูมิภาค
- กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2561 โดยเป็นการปลูกป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และการปลูกไม้โตเร็วตามหัวไร่ปลายนาร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน เช่น ศูนย์ปฏิบัติงานฝนหลวง โรงเรียน อาสาสมัครฝนหลวง เป็นต้น
- กิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ซึ่งดำเนินการไปพร้อมกับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน โดยเลือกพื้นที่การโปรยเมล็ดพันธุ์ในบริเวณป่าเสื่อมโทรมและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
นอกจากนี้ กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดทำ Application ระบบติดตามการปลูกต้นไม้ “Collector for ArcGIS” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามดูผลการปลูกไม้ของตนเองได้ ทั้งนี้ ประชาชนและเกษตรกรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.royalrain.go.th เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย