ADS


Breaking News

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ DIP Character Design Contest 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

     กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนํามาใช้ในการรณรงค์ส่งเสริม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นการเชื่อมโยงบุคคลทั่วไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ภาพลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท สมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ช่วงกลางเดือน กันยายน 2561
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซตกรมทรัพย์สินทางปัญญา  www.ipthailand.go.th หรือ Facebook fan page : www.facebook.com/dipcharacter