ADS


Breaking News

TEAMG โรดโชว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรดโชว์ นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 3จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) นายอำนาจ พรหมสูตร (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วย นางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้