ADS

ADS

Breaking News

พม. เปิดศูนย์รับบริจาค การให้...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better living through Giving)

     วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้แนวคิด การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better living through Giving)ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
     พลเอกอนันตพร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือกรมประชาสงเคราะห์เดิม จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน” และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้การดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคฯเป็นโครงการสำคัญ (Flagship)เพื่อยกระดับเป็น “ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ภายใต้แนวคิด “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”(Better living through Giving) เพื่อสร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจากผู้ให้สู่ผู้รับ ที่ตรงตามความต้องการโปร่งใส ตรวจสอบได้
     พลเอกอนันตพร กล่าวต่อว่าผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถบริจาค
เป็นเงินหรือสิ่งของได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

๑. สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร. ๐-๒๓๐๖-๘๘๗๔ หรือหน่วยงานกระทรวง พม. ทั่วประเทศ

๒. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี ๐๒๑-๐-๒๑๑๗๐-๙ 

๓. บริจาคเงินผ่านการสแกน KrungthaiQR Code และ

๔. บริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet
     ในวันนี้การเปิดศูนย์รับบริจาคฯกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังเสวนา “ปันประสบการณ์ : สร้างพลังแห่งการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”, การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนต้นแบบ” ให้แก่ นายพายัพ รอดเมือง ชายพิการที่หัวใจมีแต่ “ให้” มีเจตนารมณ์ในการบริจาคดวงตา และอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล, การมอบทุนการศึกษา ๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาทจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดย สำนักงานธนานุเคราะห์, การซ่อมแซมบ้านรวม ๗ หลัง โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน ๔ หลังเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท การเคหะแห่งชาติจำนวน ๒ หลังเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ครอบครัวคุณศิริฉาย เชาวลิต เพื่อนกัลยาณมิตร และพนักงานบริษัทประกันชีวิต AIA จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๖,๗๙๓ บาทรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน บริจาคเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภค รวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย บริษัท ตาวเรียลเอสเตส จำกัด, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บมจ.ธนาคารกรุงไทย, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เพอร์มา จำกัดและบริษัท เบอร์รี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อน “ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม.” ให้เป็นศูนย์กลางรณรงค์ระดมทรัพยากรทั้งเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ทั่วประเทศ และนำไปสู่การเป็นศูนย์รับบริจาคที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พลเอกอนันตพร กล่าวในตอนท้าย