ADS


Breaking News

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙” เร่งปลูกฝังคุณธรรม 4.0 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานในแถลงข่าวการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม"  โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ประธานกรรมการจัดงาน (ที่ 5 จากซ้าย)  และได้รับเกียรติจาก นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันก่อน