ADS

ADS

Breaking News

กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาประเทศ 6 ทุน เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดรับทุนโครงการประเภทที่ 2 จำนวน 6 โครงการ ภายใต้วงเงินรวม 64,300,000 บาท โดยมีขอบเขตของงานแต่ละโครงการสำหรับผู้ที่คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. ดังนี้                 
1. โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการเน็ตประชารัฐและการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  
2. โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งและการให้บริการของศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน Internet of Things
3. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้กำลังส่งต่ำ  
4. โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School)  
5. โครงการจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี
6. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อวัดความแรงการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโครงข่ายและโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ไหนสนใจสำหรับโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ กทปส. หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th โทรศัพท์ 02 554 8111 และ 02 554 8114 โทรสาร 02 554 8100 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 กรกฎาคม 2561 "อย่าปล่อยให้โอกาส เป็นเพียงอากาศ" นะครับ