ADS


Breaking News

เอสโม่ ส่งเสริมการศึกษา เพิ่มโอกาสเด็กไทย ร่วมแข่งขันบนเวทีนานาชาติ

เนื่องด้วยโครงการ ASMO THAI ได้ริเริ่มโครงการจัดการแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอันเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเด็กและเยาวนไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติ
โดยจะคัดนักเรียนไทยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับภูมิภาคเอเชีย และปีนี้ ถือว่าพิเศษสุด เพราะทาง ASMO THAI ได้มีการเพิ่มการแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปเป็นปีแรก เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนไทยได้เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในวิชาคณิตศาสตร์ จะเปิดสอบตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5, ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ จะเปิดสอบตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการสามารถสมัครโดยตรงผ่านทางโรงเรียน ได้ตั้งแต่วันนี่ - 13 กรกฎาคมนี้ และสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่สามารถสมัครแบบฝากสอบได้ ที่ ASMO THAI ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม โดยจะสอบพร้อมกันทุกวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ASMOTHAI หรือ ติดต่อที่เบอร์ 02-100-9091-2 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.