ADS


Breaking News

ACMECS แถลงข่าว

     16 มิถุนายน 2561 (หลังจากการแจ้ง Business Recommendation ในการประชุม ACMECS Summit) นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย เปิดเผยว่า ACMECS เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ซึ่งในกรอบความร่วมมือนี้จะมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดประชุม ACMECS SUMMIT ครั้งที่ 8 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือ ACMECS มาโดยตลอดเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS Business Forum 2018 ขึ้น
โดยในการประชุมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนทั้ง 5 ประเทศ ACMECS มาร่วมกันหารือถึงความร่วมมือทางการค้าการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการทำการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ และนำเสนอข้อเสนอต่าง ๆ ให้รัฐบาลทั้ง 5 ประเทศได้ทราบว่าภาคเอกชน ACMECS ต้องการพัฒนาสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ ACMECS มีความน่าสนใจต่อการค้าและการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และในท้ายที่สุดของการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันถึง Business Recommendation ที่จะนำเสนอให้กับผู้นำทั้ง 5 ประเทศ ได้รับทราบและนำไปดำเนินการต่อได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคนี้
สำหรับประเด็นสำคัญที่ได้นำเสนอต่อผู้นำทั้ง 5 ประเทศ ACMECS ในการทำข้อเสนอต่าง ๆ ต่อรัฐบาลทั้ง 5 ประเทศนั้น สิ่งที่ภาคเอกชนคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ Concept ของนายกรัฐมนตรีของไทย “Stronger Together With No One Left Behind” ดังนั้น ข้อเสนอต่าง ๆ ของสภาธุรกิจ ACMECS จะเป็นการเสนอเพื่อพัฒนาให้ ACMECS มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน ลดช่องว่างระหว่างกัน และทำให้ทุก ๆ ประเทศสามารถเชื่อมโยงระหว่างกันได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งสรุปข้อเสนอของสภาธุรกิจ ACMECS ได้ 3 ด้านหลักๆ ดังนี้
  1. Seamless Connectivity จะเห็นได้ว่าประเทศในกลุ่ม ACMECS ถูกเชื่อมโยงกันโดยทางถนนเป็นหลัก (landlink) ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้จะต้องเกาะกลุ่มกันให้แน่นโดยใช้ศักยภาพเชิงพื้นที่ของ ACMECS เป็นศูนย์กลางทั้งการค้าและการลงทุน เพื่อเชื่อมโยงออกไปสู่ภูมิภาคอื่น ดังนั้นเพื่อจะให้เกิดภาพนั้นอย่างชัดเจน จะต้องปรับปรุงแก้ไข Missing Link ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศระหว่างกันให้สำเร็จก่อน นอกเหนือไปจากการเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่งแล้วความเชื่อมโยงในเรื่อง Digital Infrastructure ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน เพื่อให้สอดรับกับโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต
  1. Synchronized ACMECS Economies ซึ่งข้อเสนอประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อนี้ เน้นถึงการ Unlock ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการขนส่งระหว่างกันให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด
  2. Smart และ Sustainable ACMECS ในประเด็นนี้ทางสภาธุรกิจต้องการเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถและตอบรับกับอุตสาหกรรมในอนาคตได้ และในส่วนที่จะเป็นการทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งในธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยว และอื่น ๆ เราต้องพัฒนาหลายๆสิ่งร่วมกันเพื่อให้พัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อเสนอให้รัฐบาลทั้ง 5 ประเทศ ร่วมกันจัดทำ ACMECS Single Visa เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้มากที่สุดเพื่อผลในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง 5 ประเทศ ในการมาเพียงครั้งเดียวตาม Concept “Five Countries One Destination”
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่อไปในอนาคตของสภาธุรกิจ ACMECS  นั้น จะมีการดำเนินการ ดังนี้
  1. เพื่อให้เกิดการดำเนินงานต่อไปให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ทางสภาธุรกิจ ACMECS จะทำ Dashboard ขึ้นมาฉบับนึงเพื่อเป็นเอกสารในการติดตามงานว่า ข้อเสนอต่างๆ ได้มีการดำเนินการไปถึงในขั้นตอนใดบ้าง เพื่อความสะดวกในการติดตามงานและจะได้เห็นภาพการพัฒนาที่อย่างต่อเนื่องที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  2. เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน รัฐบาล ACMECS และภาคเอกชน ACMECS จะต้องเร่งรัดพัฒนาเราเองให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนที่เข็มแข็ง และรองรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆในโลกปัจจุบัน เช่น โครงการ Belt and Road, กรอบการเจรจา RCEP และ กรอบการเจรจา CCPIT ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยการจัดประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหารือถึงการพัฒนาไปด้วยกัน