ADS


Breaking News

ป.กก. สั่งด่วน สนง.ท่องเที่ยวฯ ทั่วประเทศ ปรับพื้นที่รับผู้พิการ ส่วนกลางนำร่องปรับทางลาด ขยายห้องน้ำ เห็นผลใน 60 วัน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ เร่งดำเนินการปรับภูมิสถาปัตย์และห้องน้ำของสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เนื่องจากเป็นส่วนราชการในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางด้านการบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีทั้งอาคารสำนักงานที่เป็นของหน่วยงานเอง ทั้งอาคารสร้างใหม่และอาคารเก่า รวมถึงในส่วนของสำนักงานปลัดฯ ส่วนกลาง (ถนนราชดำเนินนอก) ได้ดำเนินการแล้วในหลายส่วนซึ่งจะเห็นผลใน 60 วัน อาทิ ทางลาดสำหรับวีลแชร์ด้านหน้ากระทรวงฯ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ปรับธรณีประตูเพื่อให้วีลแชร์สามารถเข้าได้สะดวก ขยายห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ และการบริการข้อมูล เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เดินทางมาประสานงานหรือติดต่อราชการได้สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในการส่งเสริมให้เป็น Tourism for All หรืออารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ซึ่งเป็นหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล โดยกำหนดเวลาให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัดเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 60 วัน

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้สนับสนุนในเรื่องของการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “WC OK” โดยมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการตรวจประเมินห้องน้ำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ (Healthy Accessibility Safety : HAS) เพื่อเป็นการรับรองว่าห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่นั้นๆ สะอาดได้มาตรฐาน และนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ โดยในปี 2561 กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยว สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ ศูนย์การค้า วัด ตลาด ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและกลับมาเที่ยวซ้ำ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกระจายไปได้ทั่วประเทศ สร้างรายได้และเม็ดเงินกระจายไปสู่ท้องถิ่น เมืองหลักและเมืองรองต่อไป