ADS


Breaking News

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

     “ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน”  จัดงานแถลงข่าว “ชีวิตติดร่างแห : ความจริงล่าสุดสถานการณ์ประมงไทย” เพื่อรายงานผลการวิจัยด้านสถานการณ์สิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทย และด้านสิ่งแวดล้อมที่เจาะลึกถึงความสูญเสียในท้องทะเลไทยจากการประมงไม่ยั่งยืน ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอทางนโยบายต่อทั้งภาครัฐและภาค เอกชน เพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตทะเลไทย และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น โดยมี คุณสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน , คุณบรรจง นะแส ผู้อำนวยการสมาคมรักษ์ทะเลไทย , คุณวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย , คุณสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) , คุณสะมะแอ  เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และ คุณนาตยา เพชรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สงขลา เป็นผู้แถลง