ADS


Breaking News

บี.กริม ฉลองครบรอบ 140 ปี จัดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

บี.กริม ฉลองครบรอบ 140 ปี ในประเทศไทย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ทายาทตระกูลลิงค์ สัญชาติเยอรมันรุ่นที่ 4  ที่ได้รับใช้ประเทศและราชวงศ์จักรีเป็นเวลายาวนานถึง 6 รัชสมัย ในวาระครบรอบ 140 ปี บี.กริม ได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดและจัดแสดงเรื่องราวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเยอรมันและสยาม รวมถึงเรื่องราวการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 140 ปีของ บี.กริม ในประเทศไทย อันเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตกทอดมานานกว่า 200 ปี ผ่านการสื่อสารทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน (Postal History Collection) มาจัดแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับคนรุ่นหลังและทุกคนเพื่อได้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในฐานะที่บริษัท บี.กริมได้ร่วมทำกิจการรับใช้ประเทศเสมอมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 140 ปี
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ฉลองวาระครบรอบ 140 ปี บี.กริม จัดงานนิทรรศการประวัติศาสตร์และศิลปะครั้งสำคัญ ภายใต้ชื่อ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” ร่วมกับ คุณฉัตรชัย พรหมทัตตเวที เลขานุการมูลนิธิ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณยุวดี ตันสกุลรุ่งเรือง ผู้แต่งนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ “ฝากไว้ในแผ่นดิน” คุณโลร็อง มาแลสปีน ผู้ผลิตสารคดีประวัติศาสตร์ 140 ปี  บี.กริม คุณกฤชทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ นักสะสมหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์  ดร.คธา แสงแข  1ใน 15 ศิลปิน ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในนิทรรศการฯ คุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย และ คุณอัจฉรา เตชะไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิวงดุริยางค์ ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ครอบครัวลิงค์


โดยนิทรรศการฯ จัดแสดงแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ “เรื่องเล่าจากการสื่อสารทางไปรษณีย์ ความสัมพันธ์ไทย – เยอรมนี และ 140 ปี บี.กริม” และ การจัดแสดงงานศิลปะโดยศิลปินไทยร่วมสมัย 15 ท่าน เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
  • นิทรรศการหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์ที่สมบูรณ์ที่สุด อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี “เรื่องเล่าจากการสื่อสารทางไปรษณีย์ ความสัมพันธ์ไทย – เยอรมนี และ 140 ปี บี.กริม”  จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์ (Postal History) อันทรงคุณค่า อายุมากกว่า 100 ปี จำนวน 50 ชิ้นจากทั้งหมด 232 ชิ้น ซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง หลักฐานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นการสื่อสารทางไปรษณีย์ ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งยังส่งทางเรือ จนถึงรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งเป็น 6 หมวดสำคัญ ได้แก่ หลักฐานการสื่อสารของผู้ก่อตั้งบี.กริม หลักฐานการสื่อสารระหว่างสมาชิกตระกูลลิงค์ หลักฐานการสื่อสารทางการทูตระหว่างกงสุลเยอรมนีและสยาม หลักฐานการสื่อสารทางธุรกิจของบี.กริม หลักฐานการสื่อสารของบริษัทเยอรมันที่เข้ามาทำธุรกิจในสยาม และชุดไปรษณียบัตรที่ส่งโดยสมาคมชาวเยอรมันในบางกอก
ซองจดหมายที่ส่งออกจาก บี.กริม ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้ตราประจำพระองค์เป็นตราตั้งห้าง

นิทรรศการครั้งนี้ นับเป็นการจัดแสดงหลักฐานการสื่อสารทางไปรษณีย์ที่สมบูรณ์ที่สุด ที่แสดงความ สัมพันธ์ไทย - เยอรมนี และการดำเนินธุรกิจตลอดเวลา 140 ปีของ บี.กริมในประเทศไทย  อาทิ ซองจดหมาย ตราประทับ ตราไปรษณียากร การ์ดไปรษณียบัตร และไปรษณียบัตรรูปภาพ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แห่งการมีตัวตนอยู่จริงของบุคคลสำคัญ ทั้งยังสะท้อนภาพอดีตและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การคมนาคม และสภาพสังคมของทั้งสองประเทศอย่างชัดเจน นับเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็ก ๆ ที่ช่วยเติมเรื่องราวให้หน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 5 รัชสมัยของ บี.กริม เกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด
ไปรษณียบัตรรูปภาพอาคารสโมสรชาวเยอรมันในบางกอกตั้งแต่ ค.ศ. 1899, 1901 จนถึงปี 1906 แสดงให้เห็นกลุ่มอาคารสโมสรเยอรมันที่มีการต่อเติมให้โอ่โถงขึ้น

นักสะสมและภัณฑารักษ์นำหลักฐานเหล่านี้มาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าสำหรับคนรักประวัติศาสตร์ ในนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมสามารถย้อนอดีตไปกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของประเทศเยอรมนีและประเทศไทย พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้เรื่องการค้าของ บี.กริม “ห้างฝรั่ง” ที่เก่าแก่ที่สุดของไทยที่ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมาถึง 6 รัชกาล ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชกาลปัจจุบัน
  • นิทรรศการผลงานจาก 15 ศิลปินไทยร่วมสมัย ที่ได้แรงบันดาลใจจากการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีของ บี.กริม  - ‘ห้างฝรั่ง’ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ร้านสยามดิสเปนซารี

นอกจากเกร็ดประวัติศาสตร์ที่มาทางไปรษณีย์แล้ว นิทรรศการครั้งนี้ ยังเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของศิลปินไทยร่วมสมัยถึง 15 ท่าน ได้แก่ พินรี สัณฑ์พิทักษ์, ธวัชชัย พันธุสวัสดิ์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, ดร. คธา แสงแข, กฤช งามสม, อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, ปานพรรณ ยอดมณี, ดุษฎี ฮันตระกูล, เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, สุรเจต ทองเจือ, ถกล ขาวสอาด, อานนท์ ไพโรจน์, ธิติพร โกธรรม และ ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา  ที่รวมตัวกัน สร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจาก ปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Doing business with compassion) อันเป็นแนวคิดที่ บี.กริม ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจจวบจนปัจจุบัน  ศิลปินทั้ง 15 ท่าน ทำความ เข้าใจและตีความ “วิธีทำธุรกิจแบบ บี.กริม”  ที่ดำเนินธุรกิจมายืนยาวคู่สังคมไทยนานถึง 140 ปี ก่อนนำเสนอ ผ่านงานศิลปะร่วมสมัย 15 ชิ้น
ห้างบี.กริม สาขาประตูสามยอด พ.ศ. 2455

งานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”  จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ บี.กริม บริษัท สัญชาติเยอรมันได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์การทำธุรกิจที่ตั้งอยู่บนปณิธานแห่งความมุ่งมั่นจะให้สังคมไทยโดย รวมประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า และมีความสุขร่วมกัน เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินไทยที่ บี.กริมได้รับมาตลอดระยะเวลา 140 ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการฯ  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)