ADS

ADS

Breaking News

ชุมชนการเคหะร่มเกล้ายื่นหนังสือ แก้ปัญหา แอร์พอร์ต เรียล ลิงค์

ชาวชุมชนการเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง จำนวนกว่าร้อยคน  โดยการนำของ นายอุทัย รุ่งน้อย ประธานโซน 11 นายภานุวัฒน์ สุวรรณปักษ์ ประธานโซน 12 และนายสุรินทร์ โกติยะ ประธานฯโซนหลังคาเขียว มายื่นหนังสือต่อ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวชุมชนการเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
สืบเนื่องจาก การให้บริการเดินไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรียล ลิงค์ ที่ขบวนรถไม่พอ เนื่องจากการเสียหายของขบวนรถที่นำไปซ่อม โดยไม่มีรถหมุนเวียน จึงทำให้ขบวนรถขาดแคลน มาล่าช้า สร้างปัญหาให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวชุมชนการเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง ที่มีจำนวน 21,010 หลังคาเรือนที่มีทะเบียน และจำนวน 744 หลังคาเรือนที่ไม่มีทะเบียน มีประชากรรวม 80,477 คน รวมทั้งประชาชนละแวกใกล้เคียงอีกจำนวนมาก ซึ่งต้องเดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรียล ลิงค์ ในการเดินทางประจำวันของนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริษัท ที่ต้องเดินทางเข้าไปยังกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรียล ลิงค์ มาแต่ละขบวนก็ใช้เวลานาน ผู้ใช้บริการก็ต้องรอ เมื่อขบวนรถมาแล้ว ก็ต้องแย่งกันขึ้นเบียดเสียดกันเหมือนปลากระป๋อง
ชาวชุมชนการเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง จึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือต่อ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรี ดำเนินการ สั่งการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม