ADS


Breaking News

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมกาแฟไทย สมาพันธ์กาแฟอาเซียน สมาคมบาริสต้าไทย สมาคมชาวสวนกาแฟไทย มูลนิธิชาวสวนกาแฟ และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมมือกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนากาแฟไทยให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อก้าวขึ้นเป็นกลุ่มผู้ผลิตกาแฟชั้นนำของโลก

โดยงานแถลงข่าวเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่ 02 229 3338 email:pr@aseancoffeeconference.com