ADS


Breaking News

เจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา ชิงนำตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 ชูแพลตฟอร์มเครื่องมือพัฒนาสมอง ปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์รับมือยุคไทยแลนด์ 4.0

เจเนซิส มีเดียคอม รุกก้าวระบบการเรียนการสอน นำระบบไอที 21 โซลูชั่นเพื่อการศึกษา ลงสู่ตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 แล้ว  พร้อมเปิดข้อมูลให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 21 มีนาคม ศกนี้ ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมเจาะกึ๋นทั้ง 21 โซลูชั่น ช่วยเสริมทักษะมันสมอง เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล  หวังเป็นเครื่องมือปฏิรูประบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่รุ่นเด็กสู่วัยทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างคนคุณภาพ พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนโยบายพัฒนาประเทศ ผลักดันระบบการศึกษาสู่ยุคประเทศไทย 4.0


นายวิทยา  มิตรศรัทธา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นในระบบการศึกษา เปิดเผยว่า  บริษัทฯก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโซลูชั่น นวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล อุปกรณ์ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ในระบบการเรียนการสอนทุกช่วงวัย เพื่อการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กแรกเกิด – กลุ่มเด็กประถมศึกษา/มัธยมศึกษา – กลุ่มอุดมศึกษา – กลุ่มผู้สอนครูอาจารย์ - สถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถทักษะฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้อายุ ให้ได้รับองค์ความรู้แบบเท่าทันการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ต้องผลักดันการปฏิรูประบบการศึกษาใหม่เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือดิจิทัล 4.0


ความสำเร็จที่ผ่านมา บริษัทเจเนซิสฯ มีความมุ่งมั่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีส่วนช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพราะ การศึกษาจะช่วยพัฒนาคนอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในได้อย่างยั่งยืน


ดังนั้น  ในฐานะที่ เจเนซิส มีเดียคอม เป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นในระบบการศึกษาที่ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และสั่งสมประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบการศึกษาแบบดิจิทัลต่อเนื่องมาถึง 21 ปี บริษัทฯ จึงเปิดตัวระบบไอที21 โซลูชั่นการศึกษาใหม่”  เพื่อผลักดัน เป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 21


ทั้งนี้ เพื่อมุ่งยกระดับการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องมีองค์ประกอบของความก้าวหน้าและทันสมัยด้วยการมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ท่ามกลางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  ขณะที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ไทยแลนด์ 4.0  นับตั้งแต่แรกเกิด-ช่วงวัยต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุ ใน 7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็กหรือแรกเกิด-กลุ่มเด็กประถมศึกษา/มัธยมศึกษา-กลุ่มอุดมศึกษา-กลุ่มพัฒนาผู้สอน –กลุ่มภาษา/ภูมิภาคศึกษาและโลกศึกษา –กลุ่มปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์  และกลุ่ม Online Education/ E-learning/Education Services

ผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น 21 ระบบเพื่อการศึกษารองรับไทยแลนด์ 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย Educational Service -13 บริการ ได้แก่ (1) ระบบสร้างเสริมเชาวน์ปัญญาและความรู้ (2) ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยเรียน (3) ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยทำงาน (4) ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ (5) ระบบพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน 0 ถึง 6 ปี (6) ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา (7) ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา (8) ระบบสะเต็ม ระดับประถมศึกษา (9) ระบบสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษา (10) ระบบตะลุยโจทย์และติว ระดับประถมศึกษา (11) ระบบตะลุยโจทย์และติว ระดับมัธยมศึกษา (12) ระบบอาเซียนศึกษาและโลกศึกษา (13) ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการศึกษา


นอกจากนี้ ยังมี  Educational Platform – 8 แพลตฟอร์ม ได้แก่ (1) ระบบแกนกลางเพื่อสร้างความสำเร็จในการเรียนและการทำงานร่วมกัน (2) ระบบคลังสื่อดิจิทัลสำหรับครู (3) ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (4) ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับโรงเรียน (5) ระบบกวดวิชาออนไลน์ (6) ระบบการเรียนรู้และเลือกวิชาเรียนตามต้องการ (7) ระบบจัดการผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จแห่งชีวิต (8) ระบบคัดกรองเนื้อหาและสร้างความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต


ทั้งนี้ การเปิดตลาดเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่นทั้ง 21 ระบบเพื่อการศึกษา เจเนซิส มีเดียคอม จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก จำนวนกว่า  200  คน ที่มาจากหน่วยงานทางด้านการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ได้ทราบถึงความก้าวหน้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศโซลูชั่นแพลทฟอร์มเพื่อการศึกษารวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนการสอนดิจิทัล เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักและเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบใหม่ๆ ที่นำมาแนะนำและแสดงภายในงานสัมมนา


“เราตั้งเป้าหมายว่า ทั้ง 21 โซลูชั่นการศึกษาดังกล่าว จะช่วยทำให้ระบบการพัฒนาคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ให้ได้รู้เท่าและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดทุกช่วงวัยนับตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนพัฒนาคนให้ก้าวเข้าสู่วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital)  เป็นสมองและกำลังสำคัญมีขีดความสามารถของประชากรโลก (Global Citizenship) เพื่อพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับนโยบายรัฐในการผลักดันให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”


ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ 21 ไอทีโซลูชั่นเพื่อการศึกษานี้ จะผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจำนวน 300 รายทั่วประเทศ  และทีมบริหารการขายโดยตรงถึงสถาบันการศึกษาเอกชนและนานาชาติทั่วประเทศ มีบริการหลังการขายดูแลระบบให้ตลอดสัญญาการขาย นอกจากระบบโซลูชั่นแล้ว เจเนซิสฯ ยังจำหน่ายสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น หนังสือพูดได้ และหนังสือความรู้ประเภทอื่นๆ อีกด้วย