ADS


Breaking News

สยามลวดเหล็กฯ ร่วมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนวัดเชิงเนิน นำผลกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมการออม และเปิดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของคนในชุมชน สำหรับนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School-BIRD) จัดทำโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ สนับสนุนอาหารสำเร็จรูปและไข่ไก่ มอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองตาเสี่ยง และชุมชนบ้านเชิงเนิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง