ADS

ADS

Breaking News

ซิมูเลชั่น จาก ล็อกซเล่ย์

     ลงนาม - วรรษิษฐ์ จาติกวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ซ้ายมือ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่2จากซ้าย) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนาและผลิตบัณฑิตในโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องฝึกขับรถบรรทุกจำลองที่อยู่บนแพลตฟอร์ม 6DOF ให้การเคลื่อนไหวเสมือนจริง เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.