ADS

ADS

Breaking News

"เอสจีเอส" จัด CSR ในแบบฉบับ เน้นยั่งยืน ต่อยอดการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ โดยนายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ ได้นำพนักงานลงพื้นที่ โรงเรียน บ้านหนองดุด ต.บ้านเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม สร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และห้องน้ำให้น้อง ร่วมกับชาวบ้าน
นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เอสจีเอส ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในแต่ละครั้งเอสจีเอสจะมีทีมที่ออกสำรวจความต้องการจริงในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศหลังจากนั้นจะทำการคัดเลือกสถานที่ในการสนับสนุน โดยหลักการที่ยึดมั่นเสมอมาในการจัดกิจกรรมคือทำแล้วชุมชนที่ได้รับสามารถเอามาต่อยอดได้และใช้กันอย่างกว้างขวางและยั่งยืน โดยจะเน้นเป็นพิเศษในส่วนของการศึกษาเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต
“ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ เอสจีเอสได้โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอชื่อสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารเรียน และสาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งพบโรงเรียน บ้านหนองดุด ต.บ้านเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม ยังขาดแคลนงบประมาณ ในการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และก่อสร้างห้องน้ำของนักเรียน จึงได้ประสานงานกับนายเรืองกิตติ์ วะชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุด เพื่อเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ พร้อมนำพนักงานบริษัทเอสจีเอสกว่า 50 คนมาช่วยเหลือในการก่อสร้างร่วมกับชาวบ้าน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของเด็กนักเรียน และชุมชนต่อไป”
นายเรืองกิตติ์ วะชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองดุด กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้ามาช่วยเหลืองบประมาณในต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และห้องน้ำ โดยใช้งบประมาณ 3 แสนบาท ทั้งนี้อาคารศูนย์พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จะใช้เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านและนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยหลังจากนี้จะมีการทำหลักสูตรที่ใช้ในการสอน มีมาตรฐานอย่างไรให้เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต
ด.ช.ชานนท์ ณะเลิง นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองดุดกล่าวว่า ที่ผ่านมานักเรียนกว่าร้อยคนต้องพลัดเปลี่ยนกันใช้ห้องน้ำที่มีจำนวนจำกัดเนื่องจากห้องน้ำเก่าและชำรุด หลังจากที่บริษัทเอสจีเอสมาช่วยสร้างให้ใหม่ตนและเพื่อนๆ ดีใจมากที่จะได้มีห้องน้ำที่มีสุขลักษณะและจำนวนมากขึ้น ตนและเพื่อนๆ ต้องขอขอบคุณบริษัทเอสจีเอสที่ทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้มาที่โรงเรียนหนองดุด