ADS


Breaking News

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้รับการประเมินผล CG ระดับ "ดีมาก" (4 ดาว)

     นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้รับการประเมินผล CG อยู่ในระดับ "ดีมาก" (4 ดาว) (Very Good CG Scoring) โดย PLAT เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 226 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ นับเป็นความภูมิใจที่บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการบริหารธุรกิจกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ หรือการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน                .........................................................


รายละเอียดเพิ่มเติมตัวย่อ :
•    “บรรษัทภิบาล” หรือ “การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG)
•    ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี2560
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017: CGR)
•    สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)