ADS


Breaking News

สากล เอนเนอยี “SKE” เคาะราคาไอพีโอ 1.80 บาท ระดมทุนกว่า 400 ล้านบาท ขยายธุรกิจพลังงานครบวงจร

     บริษัท สากล เอนเนอยี  จำกัด (มหาชน) หรือ “ SKE ” หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ประกาศขายหุ้นไอพีโอหุ้นละ 1.80 บาท ระดมทุนกว่า 400 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

    นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “ SKE ” เปิดเผยว่า “บริษัทฯมีความยินดีที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 237,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.51 ของจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) ที่ราคา 1.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะได้เงินในการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 426.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯวางแผนจะนำเงินที่ได้ไปใช้ เพื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV), เพื่อลงทุนในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อแบบ Ex-pipelineเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ และ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 465.00 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 346.40 ล้านบาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนด้วยการขายหุ้นไอพีโอ กลุ่มผู้บริหารนำโดย ครอบครัวสุเมธโชติและ ครอบครัวนันทีจะถือหุ้นรวมกันลดลงเหลือรวม 74.49% และนักลงทุนถือหุ้นรวมกัน 25.51%”

    บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “ SKE ” ผู้ให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน(Private Mother Station : PMS) รายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ (สถานีลูก) รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆต่อไป โดยได้ทำสัญญาระยะยาว 20 ปี กับกลุ่มปตท. ซึ่งปัจจุบันเรามีสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ 2 สถานี คือ 1.) สถานีก๊าซธรรมชาติหลักปทุมธานี ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในปริมณฑล มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติและกำลังสำรองประมาณ 250 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพิ่มเติมกับ ปตท. เพื่อขยายกำลังอัดก๊าซธรรมชาติได้สูงสุด 350 ตันต่อวัน  2.) สถานีก๊าซธรรมชาติหลักสระบุรี  ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติสูงสุด เท่ากับ 400 ตันต่อวัน ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 2 สถานีอัดก๊าซ บริษัทฯ มีกำลังการอัดก๊าซสูงถึง 750 ตันต่อวัน หรือ 273,750 ตันต่อปี”

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “ SKE ” กล่าวว่า “ หุ้น SKE”  ได้รับความสนใจอย่างสูงจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เนื่องจาก SKE มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง เป็นเจ้าของ 2 ใน 4 สถานีบริการอัดก๊าซธรรมชาติโดยเอกชนที่มีในประเทศ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในธุรกิจพลังงานและขนส่งเป็นอย่างสูง อีกทั้งมีผลประกอบการที่ดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง  ขณะเดียวกันบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการขยายกิจการสู่การเป็น 1 ในผู้นำธุรกิจด้านพลังงาน และมีแผนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สถานีบริการ NGV  ตามแนวท่อส่งก๊าซ  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาธุรกิจด้านก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. โดยราคาไอพีโอของ SKE ที่ 1.80 บาท คิดเป็นอัตราคิดลดจากมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยนักวิเคราะห์ ประมาณ 25.62%   นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นไอพีโอ SKE ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 3 รายได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14-16พฤศจิกายน 2560

    บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “ SKE ” มีผลประกอบการที่มั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ 363 ล้านบาทในปี 2558 และรายได้ 297 ล้านบาทในปี 2557 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 128 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก กำไรสุทธิ 117 ล้านบาทในปี 2558 และ 110 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 30.80 ร้อยละ 32.10 และ ร้อยละ 37.07 ของรายได้รวมตามลำดับ
     สำหรับผลประกอบการในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แม้ว่าจะมีรายได้ลดลง เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559  แต่บริษัทฯ ยังคงมีรายได้สม่ำเสมอและรักษาปริมาณการอัดก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำตามสัญญาธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชนที่ทำกับ ปตท. ประกอบกับ บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสามารถผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้