ADS


Breaking News

สยามลวดเหล็กฯ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 9 ปีซ้อน

     นายฐานวัฒน์ บวรอนันตโรจน์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แรงงานสัมพันธ์และธุรการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และคณะทำงาน (ขวา)  รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากนางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ (กลาง) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กระทรวงแรงงาน โดยสยามลวดเหล็กฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญการบริหารจัดการ พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”  ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง