ADS


Breaking News

SIGGRAPH Asia 2017 งานประชุมนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟแห่งอนาคต ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ นับวันจะมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลตามนโยบาย Thailand 4.0 ผลักดันเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารและการทำการตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคนั้นจึงหลีกหนีไม่พ้นการสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิทัลคอนเทนต์ที่ต้องมีความน่าสนใจเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งการสร้างความน่าสนใจในยุคดิจิทัลคอนเทนต์นี้ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การสร้างโอกาสให้องค์กรธุรกิจและบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ได้พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงมีความจำเป็น และก่อให้เกิดเป็นแนวความคิดในการจัดงาน SIGGRAPH Asia ขึ้นในทุกปี
ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย นายกสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (Bangkok ACM SIGGRAPH) 2017 กล่าวว่า “บางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ที่มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบการจัดงาน SIGGRAPH Asia 2017 งานประชุมและงานแสดงเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อดึงดูดบุคลากรด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟ และนักสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพจากทั่วโลก และเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดในประเทศ และตลาดโลกของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ระหว่างประเทศ ที่สามารถเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกันในอนาคต พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดโลก โดยผู้ประกอบการต่างประเทศสามารถเข้ามาพบปะรับทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศรวมถึงแนวโน้มการลงทุน และมุ่งเสริมสร้าง Intellectual Property ในด้าน Digital Content สู่ตลาดโลก ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มธุรกิจสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม การทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก อินเตอร์แอคทีฟ และดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย”
ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามีความภาคภูมิใจที่ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน SIGGRAPH Asia 2017 ซึ่งรูปแบบการจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "The Celebration of Life and Technology” ที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนวิธีการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆ ให้เราได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ สามารถขยายขอบเขตของการถ่ายภาพดิจิตอล การวิจัย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ แอนนิเมชั่น อินเตอร์แอคทีฟ การศึกษา และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ ทำให้เราได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความหลากหลายได้มากขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลคอนเทนต์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก และดิจิทัลคอนเทนต์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เนื่องด้วยธุรกิจคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลคอนเทนต์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ของประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยคาดว่า ในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมระดับมืออาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้กว่า 7,000 คนจากทั่วโลกซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต” 
     โดยการจัดงาน SIGGRAPH Asia 2017 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (TCEB) และสมาคมต่างๆ ได้แก่ สมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิ่งไทย (ELAT) สมาคมผู้ประกอบการเกมไทย (TGA)