ADS


Breaking News

“นิปปอนเพนต์” ลงนามความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนุนพัฒนาช่างสีรถยนต์ ขานรับไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศ

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา สาขาพ่นซ่อมสีรถยนต์” เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่า จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และคุณภาพทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ รวมถึงแนวคิดที่ต้องการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิปปอนเพนต์เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างสีรถยนต์ และในฐานะภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ และบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยกระดับวิชาชีพนี้ บวกกับเล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสายอาชีวศึกษา จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งจะดำเนินการภายใต้โครงการ Protégé (โปรเตเจ้)ถ่ายทอดความรู้และทักษะฝีมือแก่บุคลากรอาชีวศึกษามาตั้งแต่ปี 2558 และสานต่อโครงการโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา สาขาพ่นซ่อมสีรถยนต์” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง (ซ้าย), ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ (ขวา)

     ด้าน น.ส.คมคาย ธมะสุข หัวหน้าโครงการ Protégé บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่า นิปปอนเพนต์ดำเนินโครงการ Protégé ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูในสังกัด สอศ. ที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว 63 รุ่น จำนวน 2,160 คน พร้อมสนับสนุนสีวัสดุอุปกรณ์ให้กับสถานศึกษาสังกัด สอศ. กว่า 150 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท และในปี 2561 ตั้งเป้าสอนบุคลากรอาชีวศึกษา 3,000 คน นอกจากนี้ยังร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง สาขาช่างตัวถังและช่างซ่อมสีรถยนต์ยนต์ โดยตลอดทั้งโครงการตั้งเป้าจะผลิตช่างสีรุ่นใหม่ได้ 5,000 คน และจะเดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสนับสนุน พัฒนา เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เยาวชนในสาขาช่างสีรถยนต์อย่างต่อเนื่อง