ADS


Breaking News

“ไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก” รางวัลเกียรติยศเชิดชูผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข

     นายชาติ จันทร์วิจิตร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “ไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2560” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของคนไทย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ นางสาวฮามีละ มุสิกสิน ชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง “ชุมชนตอหลังรวมพลังเพื่อหนูน้อยฟันดีด้วยวิถีชุมชน” ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุวัยพึ่งพิง (ติดบ้านติดเตียง)” นางอมรรัตน์ เอมอาจ รองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง “ตำบลวัดแก้วเข้มแข็ง ครอบครัวผูกพัน เด็กเล็กฟันดี” และ นางฉลวย ศิริกุลพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานเรื่อง “ก่อร่างสร้างเครือข่าย เด็กปงป่าหวายฟันดี ชุมชนนี้ออกแบบได้” โดยมี นายโทรุ มิกามิ (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา (ที่ 1 จากขวา) ประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และ ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์  (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม