ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสุรปผล โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 5

โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง, มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และพันธมิตรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำลงสู่การปฏิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน และขยายองค์ความรู้สู่ลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยโครงการฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด แตกตัวทั่วไทย  เอามื้อสามัคคี ผ่านกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมลงมือ เอามื้อสามัคคี” หรือ การลงแขกใน 4 พื้นที่เป้าหมาย  ได้แก่ แปลงเกษตรสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.),  ไร่สุขกลางใจ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี,  พื้นที่เครือข่ายสภาคริสตจักรนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี และ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(บวร.) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม บ.อมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่              
     ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินงานมาจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว จึงกำหนดจัดงานสรุปผลโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ แกรนด์ ฮอลล์  ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เพื่อนำตัวอย่างความสำเร็จจากการออกแบบพื้นที่ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดลใน 4 พื้นที่ข้างต้นมาจัดแสดง พร้อมนำผลิตผลเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายในโครงการกว่า 40 ราย มาจัดจำหน่ายให้แก่คนเมือง
โอกาสนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  พร้อมจัดพิธีเปิดงานสรุปผลโครงการฯ ปี 5  ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมี ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิ เชฟรอนประเทศไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และเจ้าของพื้นที่เอามื้อทั้ง 4 คือ ผศ.ดร.มลฑล แก่นมณี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. นายสุขะชัย ศุภศิริ ไร่สุขกลางใจ เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลอง นายแสวง ศรีธรรมบุตร เครือข่ายคริสตจักรนาเรียง อุดรธานี และ พระวีระยุทธ์ อภิวีโร (ครูบาจ๊อก) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ร่วมงาน