ADS


Breaking News

เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ OTOP ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล

     เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ OTOP ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล : ศูนย์การค้า Terminal21 โคราช โดย นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และ OTOP Trader จัดงาน OTOP  หัตถศิลป์ผ้าไทยเมืองโคราช เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าประจำจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นมาตรฐานสากล ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 5 จากซ้าย) และ นางสุนีย์ฃ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 4 จากซ้าย) มาร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาว  ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช วันก่อน
ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา
1. นางสาวธัญลักษณ์     ชันไธสง     ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. นางดวงใจ         ล้อมกระโทก     ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
3. นางสำเรียง         เมียกขุนทด     ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
4. นางสุนีย์          บุตรเนียร     พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
5. นายจรัสชัย    โชคเรืองสกุล     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
6. นางปพิชญา         ณ นครพนม     ผู้อำนวยการศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช
7. นางสาวฑัชชา     ปรีดาวิจิตรกุล     ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
8. ร้อยตำรวจโทนพดล     ปรมัตถ์         ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
9. ร้อยตรีสุรพล         วรพรพิสิฐผล     ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
10. นายศักดิ์ชาย         บุญญานุสิทธิ์     นายกสมาคมไหมไทยนครราชสีมา