ADS


Breaking News

ธ.ไทยเครดิต ฯ จับมือ บสย. สานต่อโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร” จัดอบรมการเงิน ยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย จ.ชลบุรี

ชลบุรี 6 ตุลาคม 2560 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ดีที่สุด สานต่อโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับธนาคาร โดยจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น ทั้งการสร้างวินัยทางการเงิน การทำบัญชีเบื้องต้น การออมเงิน ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแปซิฟิก พาร์ก ศรีราชา
นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กล่าวถึงการจัดอบรมสานต่อโครงการดังกล่าวว่า “โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของธนาคารที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าให้ดีขึ้น มีความรู้ในการจัดการทางการเงินที่ดี เพื่อให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจต่อไป หลังจากที่ธนาคารได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ริเริ่มโครงการที่กรุงเทพ ฯ เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาเข้าร่วมอบรม ธนาคารจึงสานต่อโครงการ โดยในครั้งนี้ได้จัดอบรมขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง และเป็นฐานลูกค้าสำคัญของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ของธนาคาร คาดว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงและให้ความรู้ทางการเงินแก่พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้เป็นจำนวนมากไม่แพ้ครั้งแรก”
โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย เป็นโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน ทั้งด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคารในปัจจุบัน