ADS


Breaking News

สยามลวดเหล็กฯ มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

     บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัทในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ในนาม “คณะชุมชนสัมพันธ์ โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง”  จัดกิจกรรมเพื่อสังคม  “มอบทุนการศึกษา และเสื้อกีฬาโปโลสำหรับใส่ทำกิจกรรม”  ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนจันทน์ โรงเรียนวัดหนองกระบอก โรงเรียนวัดละหารไร่ โรงเรียนบ้านหนองละลอก และโรงเรียนบ้านมาบตอง   เพื่อเป็นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการกีฬาให้กับเยาวชนในชุมชนโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน