ADS


Breaking News

“แสนสิริ-บีซีพีจี” ลงนาม MOU เปิดตัวโฉมใหม่การผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนครั้งแรกในไทย

     นายอุทัย อุทัยแสงสุข (ซ้าย) ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ นายบัณฑิต (ขวา) สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปิดตัวโฉมใหม่การผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนครั้งแรกในไทย โดยบีซีพีจีจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในโครงการของ แสนสิริ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ด้วยตนเอง รวมถึงยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างกันภายในโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้ blockchain technology และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว 5 ปี เบื้องต้นมีโครงการของแสนสิริที่จะเข้าร่วมกว่า 20 โครงการ