ADS


Breaking News

ITEL รวมพลังทำดีตอบแทนสังคมไทย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย

     นายณัฐนัย  อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL สานฝันให้เยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้  ผ่านโครงการ “ITEL I GIVE ซ่อมแซม   สร้างรัก ปีที่ 1” ด้วยความตระหนักว่า เยาวชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ และเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศเป็นหลัก  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสา ที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เตรียมพร้อมเพื่อให้มีความสามารถปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ เป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม และเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับโครงการ “ ITEL I GIVE ซ่อมแซม   สร้างรัก ปีที่ 1” จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2560 ที่ผ่านมา โดยอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้จัดกิจกรรม  1 การแบ่งปัน 1 การให้  เพียงร่วมแชร์โพสต์ในเฟซบุ๊กของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เท่ากับการร่วมแบ่งปันบริจาคเงิน 1 บาท เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนสายสัญญาณและระบบสื่อสารและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในสังกัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาโดยมีความประสงค์ เพื่อเป็นการแบ่งเบา พระราชภารกิจในการช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา