ADS


Breaking News

บ้านปูฯ และมหิดล เปิด “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12” สร้างสมดุลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์  ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (ที่สองจากขวา) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานโครงการฯ ดร.กันต์ ปานประยูร (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย (ขวาสุด) เปิด ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12” ในหัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0สานต่อแนวคิดของค่าย “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” โดยส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คนจากทั่วประเทศ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดความยั่งยืนในประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2560 เยาวชนจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในห้องเรียน จากคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังมุมมองจากวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการออกไปรู้จักความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ และชุมชน ผ่านการทัศนศึกษา และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง  ก่อนนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อชิง ทุนการศึกษาต่อไป
###


เกี่ยวกับ ค่ายเพาเวอร์กรีน
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพาเวอร์กรีน”  (The Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิดที่ว่า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่การปฏิบัติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จักนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายของค่าย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ


เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา


พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
บ้านปูฯ เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา คนซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ