ADS


Breaking News

“๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐” พระมหากษัตริย์ในดวงใจ โดย ศิลปินแห่งชาติ ปรีชา เถาทอง

ครั้งแรกกับการรวบรวมผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จำนวนกว่า 109 ชิ้น ในโครงการ “๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙๑๐” เพื่อแสดงให้เห็นถึง “ธรรมมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ 23 วิธีทรงงาน” บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ สืบสานเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ที่จารึกอยู่ในหัวใจ ของชาวไทยทุกคน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2560
จากการได้มีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้ง รวมถึงการวาดภาพประกอบในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ได้ซึมซับหลักปฏิบัติอันเกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ต่าง ๆ ของประชาชน และการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
“พระองค์ทรงค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ของราษฎร นั่นคือ ความซ่อนเร้น ความยากไร้ และความไม่รู้ ซึ่งความหมายนั้นลึกล้ำ คือ ความยากไร้ไม่ได้หมายความถึงเพียงเงินทอง หากรวมไปถึงความยากไร้ซึ่งคุณธรรม จิตใจคับแคบ ก็จะถูกความซ่อนเร้น มาเอารัดเอาเปรียบ มาจูงไปในทางที่ไม่ควร และความไม่รู้ นี่เป็นประเด็นหลักเลย เพราะไม่ใช่ตื้น ๆ เพียงการไม่รู้หนังสือ แต่กินความไปถึง การไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้สังคม ไม่รู้ลึกถึงภูมิปัญญา เราไม่เคยรู้ว่าเรานั่งทับทองอยู่ หมายถึง เรามีของดีแต่ไม่นำออกมาแสดงให้ชาวโลกเห็น ด้วยกลัวจะดูไม่ทันสมัย ไม่ทันโลก เราเป็นเมืองเกษตร แทนที่จะนำภูมิปัญญาของตัวเองมาเป็นจุดแข็ง กลับพยายามไปสู้เรื่องอื่น ๆ ตามแบบประเทศอื่น”
“นี่คือเหตุผลที่พระองค์ได้พระราชทานโครงการกว่า 4,000 โครงการ ตลอดเวลา 70 ปี ของการครองราชย์ เพื่อแก้ปัญหาทุกข์ของประชนในทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การแพทย์ การศึกษา ไปจนถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้ประชาชนมีปัญญา มีรสนิยม มีสติ มีคุณธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ในที่สุด”   

โครงการสร้างสรรค์  “๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙๑๐” นี้ เป็นการจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 2 ยุค  ยุคแรกเป็นผลงานสร้างสรรค์ก่อน 13 ตุลาคม 2559 ยุคสองจะเป็นผลงานสร้างสรรค์หลัง 14 ตุลาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 109 ชิ้นงาน เพื่อแสดงถึง “ธรรมมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ 23 วิถีทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเรื่องราวของพระมหากษัตริย์  ผู้ทรงมีพระวิสัยทัศน์ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกร สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” นับตั้งแต่วันแรกที่ทรงครองราชย์ และตลอดรัชสมัย ๗๐ปี จวบจนวันสุดท้าย
วัตถุประสงค์หลัก ของโครงการนี้ ประกอบไปด้วย
  • สรุปพระอัจฉริยภาพในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
  • สื่อสารถ่ายทอดพระอัจฉริยาพในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ที่มีรูปแบบเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราว ของพระมหากษัตริย์ไทย ผู้มีพระวิสัยทัศน์พระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน ในการสร้างสันติสุขให้มหาชนชาวสยาม
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ในสาระพระอัจฉริยภาพใน พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นงานศิลปสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ สู่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ

ขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ 23 วิถีทรงงาน ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลป์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยการร่วมสมทบทุนในรูปแบบ crowdfunding โดยการสนับสนุนโครงการผ่านบัญชี สภากาชาดไทยเพื่อโครงการสร้างสรรค์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 ชื่อบัญชี "นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.9 - 89/70/ 4447+= 9 เพื่อการกุศล โดย วช. บัญชีเลขที่ 9864093177 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สภากาชาดไทย
งานครั้งนี้ทุกคนทำด้วยหัวใจ และต้องการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคน ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดนิทรรศการอย่างแท้จริง